با این ایده دیگه چاه ظرفشویی گرفته نمی شه و آشپزخانه تمیزی خواهید داشت