کلیپ جالب از صحنه شکار مرغابی رنگارنگ که با سرعت آهسته گرفته شده است