گریه و ناله و فریاد و کنار قبر اومدنش، به عنوان یک شوهر زن مرده نبود. امیرالمومنین هر چی سرمایه معنوی تو خونه‌ش بود امشب از دست داد.