سنگ های زینتی و نیمه زینتی غیر از انوع سنگ به بافت و طرح های داخل آنها نیز خیلی بستگی دارد.