یادش بخیر خنده ی روی لبهای مادر؛ روی نون جای دستای مادر...