قسم به قطره قطره اشک مادر؛ قسم به ذوالفقار قهر حیدر؛ قسم به بغض در گلوی رهبر؛ انتقام می گیریم...