کلیپ کمیک درباره داستان مبارزاتی زمان انقلاب حاج قاسم که دختری را از شر پاسبان نجات می دهد.