تصاویری از خسارت سیل در شهرها و استان های جنوب کشور.