چشام بازم ببین غروب آسمونو؛ بهت نشون میده یه مرد نیمه جون و؛ نگاه چطور زمین زدن یه پهلوون و؛ کارای دنیا رو میبینی کار علی نیست خونه نشینی؛ کارای دنیا رو میبینی کار علی نیست خونه نشینی ...