باز روضه در شده اول دردسرها، پر آتیش کوچه رسیده به بال و پرا، آی کسی نیست این دورو ورا، دود آتیش تنها زهرا؛ کلیپ کوتاه از روضه حاج محمود کریمی در فاطمیه