گریه ها می کرد تا امت شود بیدار حیف، از صدای گریه اش امت فقط بی خواب شد...‌