قیامت آشنای زهرا میشه؛ هر کی با این روضه ها بیگانه نیست؛ کوری چشم دشمنای مولا؛ شهادت مادرم افسانه نیست ...