صدیقه ای که خلقت هستی ز هست اوست؛ گوئیم ما هر آنچه ز وصفش شکست اوست؛ چون مدح وی به سوره کوثر خدا کند؛ چشم امید خلق دو عالم به دست اوست ...