همنفس حیدر چیه از این بهتر؛ بزاری تا زنده ام به تو بگم مادر؛ حال این شب هام رو می فهمی می دونم؛ بی بی خاک پات ام ای دردت به جونم...