زیر ایوون طلات میشینم قدرت کردگار و میبینم؛ پای گلدسته های صحن تو دست پروردگار و میبینم؛ حق علی حق علی حق علی مع الحق علی ...