دعای فاطمه است حیدریم من عاشق همین نوکریم؛ شور محرم است فاطمی ام مثل امام حسن فاطمه مادریم؛ ریشه روضه ی گودال تو کوچه بنی فاطمه ... سینه زنی واحد فاطمیه با نوای امیر عباسی.