دست تو بالا نمیاد شیش ماهه دنیا نمیاد؛ خوشی به ماها نمیاد؛ چهل تا بی حیا بی خبر از خدا ...