تو که غیر صلاح و خیر من تو کلامت نیست؛ میدونم که رهام نمی کنی تو مرامت نیست؛ خوبه برا عشقش بمیره آدم نمیره یادم؛ حرم و اون سلامی که دادم ... سینه زنی ایام فاطمیه با نوای سید مجید بنی فاطمه.