فاطمیه ها به من نگید روضه بخون سخته؛ خصوصا این شبا به من نگید روضه بخون سخته؛ تورو امام رضا به من نگید روضه بخون سخته؛ برای بچه سید سخته بگه مادرم زمین افتاد... سینه زنی زمینه فاطمیه با نوای سید مجید بنی فاطمه.