جفای مردم مدینه گفته شد، ما نکند مردمان آن زمان شویم، صاحب جهان حی و حاضر است، باید از نبود او روضه خوان شویم؛ کلیپ مداحی آقا مهدی رسولی