پناه آخرم امید محشرم، مادر مادر، همیشه یاورم برای من بسی، بدادم می رسی میونه بی کسی، مادر مادر با نوای محمد حسین پویانفر