قرار بود یاری باشم برایت اما خودم شده بار برایت؛ کلیپی زیبا برای امام زمان عجل الله برای استوری اینستاگرام