کلیپی از سخنان مقام معظم رهبری در دیدار با اعضای همایش ملی تغییرات جمعیتی در سال 92.