بیچاره دل که غارت عشقش به باد داد؛ آوازی کوتاه با صدای استاد علیرضا قربانی برای وضعیت واتساپ