طرحواره های ناسازگار الگوهای تکراری از فکر کردن، احساس کردن و رفتار کردن است که در دوران کودکی یا نوجوانی شکل گرفته است. این الگو ها در صورت عدم تغییر در سراسر زندگی تکرار می‌ شوند در این باره و بیشتر با دکتر سمانه رضایی