چالش آهنگ زدن با صورت واکنش جالب هومن برق نورد برای نخندیدن و بهنام تشکر