میتوانست درایران‌هم اتفاق بیفتد... به یاد همه شهدای حریم و حرم.