نماهنگ میراث تو احساس امنیت اجرا: گروه سرود شهید چمانی.