امروز کسی محرم اسرار کسی نیست، ما تجربه کردیم کسی یا کسی نیست؛ یک استوری دلنشین شعرخوانی برای دوست