آقای حجت الاسلام اگر می خواهید جامعه را حفظ کنید، اشتباه هست که همین محدوده داخل مسجد را مقایس قرار دهید! هیچ فایده‌ای ندارد و باخته اید! آقای حجت الاسلام...! مسجد مثل یک قرارگاه است.