کلیپی از نقاشی با شن روایتگر خاطره ای از سردار دلها و برخورد وی با فرزند شهید در بیان مقام معظم رهبری