تازه روضه ی در شده اول دردسرا پَر آتیش کوچه رسیده به بال و پرا کسی نیست این دور و برا . دود ؛ آتیش ؛ تنها ؛ زهرا غم ؛ غربت ؛ مولا زهرا یا زهرا زهرا زهرا...