ای مهاجر و انصار چقدر زود بعد از شهادت پیامبر صلی الله علیه و آله از شیطان پیروی کرده و بدعت گذاشتید.