دور مجنون گذشت و نوبت ماست، هرکسی پنج روز نوبت اوست؛ کلیپ کوتاه با صدای محمد حسین پویانفر برای سردار دلها