دیلین دینلین تلفن زنگ می زنه توی خونه، گوشی رو بردار ببین چی می خواد بدونه، بابا از اونور خط می گه سلام پسر جون، منم می گم به بابا پس میایی به خونه؛ سرود کودکانه زیبا به نام تلفن از برنامه خاله ستاره