کلیپی از صحبت های فائزه هاشمی از اخلاق پدرش در خانه تا سطح زندگی و مواضع سیاسی