سرگذشت هیولای قدرتمندی که فقط ایران توانست حریفش شود.