مصرف کندر هیچ مشکلی در ایام بارداری نداره اما کسانی که این ویژگی رو دارند که در این ویئوی گفته میشه بهتر استفاده نکنند.