به اندازه ظرفیتت رفاقت کن و مایه بذار؛ وضعیت واتساپ رفاقت از شهاب حسینی در برنامه همرفیق