وقتی که خسته می شم از بازی توی گوشه، توی سایه درختی من می خورم کلوچه؛ ترانه شاد برای بچه ها بنام سایه