حالا که مرگ نزدیک است احساس خوبی دارم؛ نظر جذاب بوکوفسکی درباره مرگ.