کلیپی از فعالیت های هنرمندان نقاشی و گرافیک به نیت حاج قاسم سلیمانی در اصفهان