روش نوین آمریکا برای استعمار کشورهای مختلف چگونه است؟ از کودتا تا تحریم!