انسانم، ساکت، چون درخت سیب، گسترده، چون مزرعه ی ینجه، و بارور، چون خوشه ی بلوط به جز خداوند، بچه کسی شایسته پرستش من خواهد بود؟