سنتور نوازی عباس جمشیدی و مار شدن ایمان صفا در قسمت اول فصل دوم جوکر.