نقاشی با اعداد و اشکال برای کودکان خیلی جذاب و برای پرورش خلاقیت مفید است