کسی که به فواحش و گناهان سرگرم شود خداوند لذت مناجات و عبادت را از او می گیرد.