چند سال اخیر اتفاق عجیبی رخ داده، چین با سرعت خیره‌کننده‌ای در حال کاهش آلودگی هواست. این کاهش در مهم‌ترین تاثیر، میزان مرگ‌ومیر سالیانه ناشی از آلودگی هوا را به رقم سال ۱۹۹۰ برگردانده است. اقدامات چین بطور متوسط ۲.۵ سال امید به زندگی را در شهروندان چینی افزایش داده، اما این اقدامات از کجا شروع شد؟