در صورت تمایل به استفاده از ماسک، ماسک های جراحی معمولی برای افراد عادی مناسب است.