بیان تاریخچه چگونگی استعمار قاره آفریقا توسط غربی ها.